Service

Công bố hợp quy phân bón vô cơ

Ngày 30 tháng 9 năm 2014 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT. Theo khoản 1 điều 21 của Thông tư quy định: “Trước khi đưa phân bón vô cơ lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy phân bón vô cơ”
cong bo hop quy phan bon
Ngày 30 tháng 9 năm 2014 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/11/2014.
Theo khoản 1 điều 21 của Thông tư quy định: “Trước khi đưa phân bón vô cơ lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy phân bón vô cơ”. Sở Công Thương là cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận Bản công bố hợp quy phân bón vô cơ.
Hồ sơ công bố hợp quy phân bón vô cơ bao gồm:
1. Bản công bố hợp quy phân bón vô cơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 48/2011/TT-BCT.
2. Bản sao Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của phân bón vô cơ với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.
3. Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón vô cơ gồm đặc điểm, tính năng, công dụng.
4. Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến phân bón (Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn cơ sở hoặc áp dụng Tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc các quy định kỹ thuật khác.
Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 0902.17.03.85 để có dịch vụ tốt nhất!

Dịch vụ khác