văn bản pháp luật

Quốc hội

  Số hiệu văn bản   Ngày ban hành Tên văn bản
17/2012/QH13   21/06/2012  Luật Tài nguyên nước
18/2012/QH13 21/06/2012 Luật Biển Việt Nam
11/2012/QH13 20/06/2012 Luật Giá
12/2012/QH13 20/06/2012 Luật Công đoàn
15/2012/QH13 20/06/2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính
07/2012/QH13 18/06/2012 Luật Phòng, chống rửa tiền
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật Lao động
08/2012/QH13 18/06/2012 Luật Giáo dục đại học
09/2012/QH13 18/06/2012 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
06/2012/QH13 13/06/2012 Luật Bảo hiểm tiền gửi
05/2011/QH13 26/11/2011 Luật cơ yếu
01/2011/QH13 11/11/2011 Luật lưu trữ
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo
04/2011/QH13 11/11/2011 Luật đo lường Quốc hội
67/2011/QH12 29/03/2011 Luật Kiểm toán độc lập
66/2011/QH12 29/03/2011 Luật Phòng, chống mua bán người
65/2011/QH12 29/03/2011 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự
60/2010/QH12 30/11/2010 Luật khoáng sản
59/2010/QH12 30/11/2010 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
56/2010/QH12 29/11/2010 Luật thanh tra
57/2010/QH12 29/11/2010 Luật Thuế bảo vệ môi trường
58/2010/QH12 29/11/2010 Luật Viên chức
47/2010/QH12 29/06/2010 Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội
54/2010/QH12 29/06/2010 Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội
55/2010/QH12 28/06/2010 Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội
48/2010/QH12 28/06/2010 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Quốc hội
49/2010/QH12 17/06/2010 Luật Bưu chính
50/2010/QH12 17/06/2010 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
46/2010/QH12 16/06/2010 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
45/2009/QH12 25/11/2009 Luật Thuế tài nguyên của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 số 45/2009/QH12
44/2009/QH12 25/11/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
41/2009/QH12 23/11/2009 Luật Viễn thông
36/2009/NQ-QH12 06/11/2009 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
31/2009/QH12 29/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
32/2009/QH12 29/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa
34/2009/QH12 29/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
37/2009/QH12 19/06/2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
36/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
33/2009/QH12 18/06/2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
35/2009/QH12 18/06/2009 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
30/2009/QH12 17/06/2009 Luật Quy hoạch đô thị
29/2009/QH12 17/06/2009 Luật Quản lý nợ công
28/2009/QH12 17/06/2009 Luật Lý lịch tư pháp
27/2008/QH12 14/11/2008 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
25/2008/QH12 14/11/2008 Luật bảo hiểm y tế
26/2008/QH12 14/11/2008 Luật thi hành án dân sự
23/2008/QH12 13/11/2008 Luật Giao thông đường bộ
22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ, công chức
21/2008/QH12 13/11/2008 Luật Công nghệ cao
20/2008/QH12 13/11/2008 Luật đa dạng sinh học
12/2008/QH11 12/06/2008 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xuất bản
19/2008/QH12 12/06/2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
số 19/2008/QH12 của Quốc hội
10/2008/QH12 03/06/2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
13/2008/QH12 03/06/2008 Luật thuế giá trị gia tăng
14/2008/QH12 03/06/2008 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
18/2008/QH12 03/06/2008 Luật Năng lượng nguyên tử
09/2008/QH12 03/06/2008 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
12/2008/QH12 03/06/2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản
15/2008/QH12 03/06/2008 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản
17/2008/QH12 03/06/2008 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
02/2007/QH12 05/12/2007 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
03/2007/QH12 05/12/2007 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
04/2007/QH12 05/12/2007 Luật Thuế thu nhập cá nhân
07/2007/QH12 05/12/2007 Luật Đặc xá


Tin khác