CÔNG NHẬN PHÂN BÓN ĐƯỢC LƯU HÀNH

Hình thức công nhận phân bón lưu hành

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 quy định:
Điều 8: Hình thức công nhận phân bón lưu hành
 
1. Công nhận lần đầu
 
a) Phân bón được nghiên cứu hoặc tạo ra trong nước;
 
b) Phân bón được nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam;
 
c) Phân bón đã được công nhận lưu hành đăng ký thay đổi chỉ tiêu chất lượng.
 
2. Công nhận lại
 
a) Phân bón hết thời gian lưu hành;
 
b) Thay đổi thông tin tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành; mất, hư hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;
 
c) Chuyển nhượng tên phân bón;
 
đ) Thay đổi tên phân bón đã được công nhận lưu hành.
 
Các trường hợp công nhận lại quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều này chỉ được thực hiện nếu không thay đổi chỉ tiêu chất lượng của phân bón.

Dịch vụ khác