Điều kiện xuất, nhập khẩu phân bón

Theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, phân bón xuất khẩu phải bảo đảm phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc ...

Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam (Căn cứ điều 9 NĐ 108/2017/NĐ-CP)

Hình thức công nhận phân bón lưu hành

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 quy định:

Nguyên tắc chung về công nhận phân bón lưu hành

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 quy định: